โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองฝ้าย