กิจกรรมออกบูธการจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

การคัดแยกขยะต้องเริ่มต้นจากประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึก โดยเริ่มต้นจากในบ้านของเราทุกคน เมื่อบ้านสะอาด หน้าบ้านก็ต้องสะอาดด้วย  การบริหารจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจ และเชิญชวนสมาชิกในบ้านร่วมกันแยกขยะ  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะให้มีความยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป

UploadImage

UploadImage
UploadImage

 UploadImage
UploadImage

UploadImage