เดินรณรงค๋์ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ คือ บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ 4  โดยการเดินรณรงค์ร่วมกันลดคัดเเยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage