โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ณ วัดหนองย่างหมู หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์   

กิจกรรมภาคเช้า

 
UploadImage

ลงทะเบียน

UploadImage
นายทวี พยัคฒา 
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายกล่าวเปิดงาน


UploadImage
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยายเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ การเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้าง

 

กิจกรรมภาคบ่าย

บรรยายโดย พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ รองเจ้าคณะตำบลเมืองฝ้ายและเจ้าอาวาสวัดหนองย่างหมู
 
UploadImage
 
UploadImage

UploadImage
 
 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage
เอกสารแนบ :