ข้อมูลทั่วไป

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประกอบด้วย
    UploadImage     
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประกอบด้วย
 
UploadImage  
  นายพิชิต  แสนสัญญา ตำแหน่ง ประธาน อบต.เมืองฝ้าย
 
UploadImage 
นายสมชาย โกเลือน ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.เมืองฝ้าย
 
UploadImage  
นางสาวรุ่งฤดี  จันทร์ละมุนมา ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เมืองฝ้ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประกอบด้วย

 

UploadImage        UploadImage       UploadImage      UploadImage
นายมณี  อินทร์มนตรี ส.อบต.หมู่ 1      นายบุญส่ง  วนวงษ์ ส.อบต. หมู่ 1     นายชาติ  ทรงพิมพ์ ส.อบต.หมู่ 2   นายสมทรง  เมาะไธสง ส.อบต. หมู่ 3 UploadImage     UploadImage          UploadImage       UploadImage
นายเติมชัย   ศรีรัมย์ ส.อบต.หมู่ 3   นายสง่า   ยอดโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 4   นายพุฒ   กระสังข์ ส.อบต.หมู่ 4     นายจำปา  สุดตาชาติ ส.อบต.หมู่ 5


UploadImage      UploadImage       UploadImage      UploadImage
นางนุจลิน  เพตายนต์ ส.อบต.หมู่ 5  นายไพฑูรย์  แกล้วกล้า ส.อบต.หมู่ 6  นายสุชาติ คงพลปาน ส.อบต.หมู่ 6  นายทองใส หงส์แก้ว ส.อบต.หมู่ 7UploadImage        UploadImage      UploadImage      UploadImage
นายประทีป พวงเกตุ ส.อบต.หมู่ 7        นายทองสุข บุรมณ์ ส.อบต.หมู่ 8       นายสอิ่ม ใสวิเศษ ส.อบต.หมู่ 8    นางนิภา คำมี ส.อบต. หมู่ 9UploadImage        UploadImage        UploadImage     
นายสรวง นุชนาด ส.อบต.หมู่ 10        นายบุญเลิศ มณีรัตน์ ส.อบต.หมู่ 10    นายริด มะลิวรรณ์ ส.อบต.หมู่ 11UploadImage          UploadImage
นายอุดม โสโลมรัมย์ ส.อบต.หมู่ 12      นางละมุด แสงแก้ว ส.อบต.หมู่ 12
 
  

เอกสารแนบ :