สำนักงานปลัด

 
UploadImage
นางสาวรุ่งฤดี  จันทร์ละมุนมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
UploadImage
นางสาวเกศแก้ว  วิวัฒน์บวรกุล
รองปลัด

 
 
 
                                             
 
                                   UploadImage