คณะผู้บริหาร

UploadImage
นายทวี  พยัคฆา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย                      UploadImage                                                UploadImage
                         นางบัวนิภา  วัฒนสุข                                                                     นางกุหลาบ  สียางนอก
           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย                                           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
                                                                          UploadImage
นายบุญรอด  สุดสายเนตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย