สมาชิกสภา

 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประกอบด้วย
 
UploadImage
  นายพิชิต  แสนสัญญา ตำแหน่ง ประธาน อบต.เมืองฝ้าย
 
UploadImage 
นายสมชาย โกเลือน ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.เมืองฝ้าย
 
UploadImage  
นางสาวรุ่งฤดี  จันทร์ละมุนมา ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เมืองฝ้ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประกอบด้วย

 

UploadImage         UploadImage        UploadImage       UploadImage
นายมณี  อินทร์มนตรี ส.อบต.หมู่ 1      นายบุญส่ง  วนวงษ์ ส.อบต. หมู่ 1     นายชาติ  ทรงพิมพ์ ส.อบต.หมู่ 2   นายสมทรง  เมาะไธสง ส.อบต. หมู่ 3  UploadImage        UploadImage          UploadImage          UploadImage
นายเติมชัย   ศรีรัมย์ ส.อบต.หมู่ 3   นายสง่า   ยอดโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 4   นายพุฒ   กระสังข์ ส.อบต.หมู่ 4     นายจำปา  สุดตาชาติ ส.อบต.หมู่ 5


UploadImage      UploadImage       UploadImage      UploadImage
นางนุจลิน  เพตายนต์ ส.อบต.หมู่ 5  นายไพฑูรย์  แกล้วกล้า ส.อบต.หมู่ 6  นายสุชาติ คงพลปาน ส.อบต.หมู่ 6  นายทองใส หงส์แก้ว ส.อบต.หมู่ 7UploadImage            UploadImage           UploadImage          UploadImage
นายประทีป พวงเกตุ ส.อบต.หมู่ 7        นายทองสุข บุรมณ์ ส.อบต.หมู่ 8       นายสอิ่ม ใสวิเศษ ส.อบต.หมู่ 8    นางนิภา คำมี ส.อบต. หมู่ 9UploadImage             UploadImage        UploadImage           UploadImage
   นายสรวง นุชนาด ส.อบต.หมู่ 10 นายบุญเลิศ มณีรัตน์ ส.อบต.หมู่ 10  นายริด มะลิวรรณ์ ส.อบต.หมู่ 11   นายบาหยัน เนตวิลา ส.อบต.หมู่ 11       UploadImage            UploadImage
นายอุดม โสโลมรัมย์ ส.อบต.หมู่ 12      นางละมุด แสงแก้ว ส.อบต.หมู่ 12