คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

 
UploadImage
 
"กระบวนงานบริการ"
« ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
    ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน »
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0 - 4466 - 6274
โทรสาร. 0 - 4466 - 6275
เอกสารแนบ :