สายด่วนนายก อบต.


สายด่วน นายก อบต.

โทร 089 282 7810


                                        สนง. 0-4466-6274   โทรสาร  0-4466-6275