คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียนเพื่อประสานหาทางแก้ไข หมายเหตุ
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเมืองฝ้าย ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1-2 วัน -
ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ทุก ๕ วัน ภายใน ๕ วัน -
ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุดราชการ      0 446 66274 - 5 ทุกวัน ภายใน 1-2 วัน -
ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) ทุกวัน ภายใน 1-2 วัน -


 
 
 


 
เอกสารแนบ :