วิสัยทัศน์/พันธกิจ ขององค์กร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
UploadImage

วิสัยทัศน์ (Vision)
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย 

"เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม"

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มัประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจเดิมที่มีอยู่ และได้รับถ่ายโอน