มาตรฐานการปฏิบัติงาน
UploadImage

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย พ.ศ. ๒๕๖๒
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -
                  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
               ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร      ส่วนตำบลเมืองฝ้าย พ.ศ. ๒๕๖๒
               ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
               ข้อ ๓  ในประกาศนี้
                       “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
                       “พนักงานส่วนตำบล”หมายถึงพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
                       “ลูกจ้างประจำ” หมายถึง ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
                       “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างทุกประเภทและพนักงานจ้างเหมาบริการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
                       “วันทำงานปกติ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                       “วันทำงานนอกเหนือจากวันปกติ” หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๑ น.-๐๘.๒๙ น. และรวมถึงวันหยุดอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

            ข้อ ๔ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แล้วยังต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด
เวลาทำงานปกติ 
            ข้อ ๕ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายต้องเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
            ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากวันทำงานปกติได้ 
การลงเวลาทำงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย 
             ข้อ ๗  ใบลาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ราชการและระเบียบกำหนด
             ข้อ ๘ การยื่นใบลาให้ยื่นผ่านผู้บังคับชาชั้นต้นตามลําดับเพื่อตรวจสอบสถิติการลาและความถูกต้อง  สําหรับ วัน เวลา ของการยื่นใบลาให้ถือเอาวันที่ที่เจ้าหน้าที่ได้รับและได้ตรวจสอบใบลา นั้นแล้ว เป็นวันที่ได้ยื่นใบลา ลาล่วงหน้าตามระเบียบกำหนด ส่วนจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุมัติหรือไม่นั้นเป็น หน้าที่ของผู้ประสงค์จะลาที่จักต้องติดตามหรือติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหนึ่ง
             ข้อ ๙ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้ใดที่ไม่มาปฏิบัติราชการ โดยไม่ยื่นใบลา ตามแบบและระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด ให้ถือว่าเป็นการขาดราชการ และถือเป็นความผิดวินัย
            ข้อ ๑๐ กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้ใดมีความจําเป็นอย่างยิ่งจนไม่อาจยื่นใบลาได้ทัน เช่น เจ็บป่วย มีกิจธุระเร่งด่วน ให้ดำเนินการดังนี้
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. พนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และวิชาการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
๔. พนักงานผู้ช่วยให้แจ้งหัวหน้างานโดยทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นใด หากไม่ได้แจ้งหรือแจ้งผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะถือว่าขาดราชการ เมื่อมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้ยื่นใบลาภายใน ๓ วัน

           ข้อ ๑๑ กรณีที่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ได้ยื่นใบลาแล้ว และได้หยุดราชการไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาต ให้ถือว่าผู้นั้นขาดราชการเช่นเดียวกับข้อ ๙
            ข้อ ๑๒ ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างได้ลา หรือมาทํางาน สายตามจํานวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชานําข้อมูลการลา และการมาทํางานสายดังกล่าว  ไป ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจําปีด้วย แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระทําได้ก็ตาม
                       ๑.  มาทํางานสายเกิน ๑๕ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๐ วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณา ประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน อันจะทําให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลือนขั้นเงินเดือนและเงิน รางวัลประจําปี
                       ๒.  มาทํางานสายเกิน ๒๐ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชาควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
             ข้อ ๑๓ กรณีผู้ที่ขาดราชการไปแล้ว ได้มายื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู็มีอํานาจอนุญาตการลา นั้น ๆ ในภายหลัง ตามข้อ ๑๐ หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันควรอนุญาตก็ให้ถือว่า ผู้นั้นขาดราชการตาม ข้อ ๙ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตการลานั้น ๆ ให้ถือเป็นที่สุด
             ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มาลงเวลาปฏิบัติงานแล้วต่อมา ไม่อยู่ในสถานที่ที่กําหนดให้ปฏิบัติงาน หรือออกไปจากที่ทํางานโดยมิได้รับอนุญาตจาก
                      ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อนุญาตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                      ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อนุญาตรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ
                      ๓. หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุญาตพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และวิชาการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
                     ๔. หัวหน้างานเป็นผู้อนุญาตพนักงานจ้างเหมาบริการ
             ให้ถือเป็นการละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยโดยการกระทําดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน สมควรได้รับโทษดังนี้
                    ๑. กระทําผิดครั้งที่ ๑ อาจได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
                    ๒. กระทําผิดครั้งที่ ๒ อาจได้รับโทษภาคทัณฑ์
                    ๓. กระทําผิดครั้งที่ ๓ เป็นต้นไปอาจได้รับโทษตัดเงินเดือน ๕% /ครั้ง
                    ๔. กระทําผิด ๑๐ ครั้งขึ้นไป อาจให้ออกจากราชการฐานหย่อนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ โดยจะดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และระเบียบกำหนด
               ข้อ ๑๕  การลงเวลาทํางานปกติของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างให้ใช้วิธีการลงเวลาและลายมือชื่อตามความเป็นจริงในสมุดลงชื่อ
                ข้อ ๑๖  ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ลงเวลาในช่วง ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. ให้ใช้วิธีการลงเวลาและลายมือชื่อตามความเป็นจริงในสมุดลงชื่อ
                ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เมื่อมีภารกิจต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือไปปฏิบัติภารกิจราชการอื่นที่จําเป็น อาจไม่ต้องมาลงเวลา ปฏิบัติราชการในวันนั้น ๆได้ โดยให้รายงานทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่น ดังนี้
                        ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                        ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                        ๓. พนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และวิชาการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
                        ๔. พนักงานผู้ช่วยให้แจ้งหัวหน้างาน
                   เมื่อกลับมาปฏิบัติราชตามปกติแล้วให้รายงานผลการไปสัมมนา ฝึกอบรม ไปงานราชการหรือไปปฏิบัติภารกิจราชการอื่นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
                ข้อ ๑๘ ให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลและตรวจสอบ   การมาทำงาน การลงเวลาทำงาน การลา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริง ถือว่าเป็นการทำเอกสาร ที่เป็นเท็จ ให้มีโทษทางวินัย 
การลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
                ข้อ ๑๙ การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ การร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม
               ข้อ ๒๐  บรรดาหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ และได้มีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้แล้วก็ใหพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คําสั่งนั้นต่อไป  

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                                                                                                                      ทวี   พยัคฆา
                                                                                                                 ( นายทวี   พยัคฆา )
                                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย