มาตรการให้บริการ อบต.เมืองฝ้าย

 
 
 
 UploadImage

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

…………………….…………………..……………

                   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่จำเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
                   ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
                   ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                   2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล    
                   2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
                   2.3  ทำงานเป็นทีม
                   2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
                             (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
                             (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                             (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
                             (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ
                             (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
                             (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน
                   2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
                             (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                             (2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                             (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                             (4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                             (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                             (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                             (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
                             (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                             (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         
                   ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ทุกคน
                   ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้
                             4.1  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                             4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.เมืองฝ้าย (http://abtnonhun.go.thpublic/)
                  ข้อ 5 : การบังคับใช้

                               ให้ประกาศ “เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๑
 
ทวี   พยัคฆา
 ( นายทวี  พยัคฆา )
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

 
 
 

 
 
แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
 
             ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
                   ข้อ 1 เจตจำนงในการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
                   เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้
                   ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
                   กำหนดฯดยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน          ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                           ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
                   2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่          ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                             (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
                             (2) ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
                             (3) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
                             (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย
                   2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
                             (1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ
                             (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
                   2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
                             (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
                             (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
                   2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                             (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
                             (2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
                             (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
                   2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                             (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
                             (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
                             (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
                             (4) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
                             (5) ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
                   2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                             (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
                             (2) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น
 
เอกสารแนบ :