รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย 
อำเภอหนองหงส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนบ :