การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

เอกสารแนบ :