ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม (เพิ่มเติม) ปี 2561 (จำนวน 15 ระบบ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ :