รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย 
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ :