ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง