แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic - Concrete บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อถนนสายเทศบาลตำบลหนองหงส์ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic - Concrete บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔        เชื่อมต่อถนนสายเทศบาลตำบลหนองหงส์ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ :