ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๑ ( จำนวน ๑๕ ระบบ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย โดยวิธีคัดเลือก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

เรื่อง  จัดจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๑ ( จำนวน ๑๕ ระบบ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย โดยวิธีคัดเลือก

        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๑ ( จำนวน ๑๕ ระบบ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการคัดเลือกราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๘,๐๘๓.๑๒ (หกล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ :